Regulamin Konferencji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w konferencjach organizowanych przez firmę „ASPEKT” sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie (41-922), ul. Męczenników Oświęcimia 40, KRS: 0000122442, NIP: 626-26-87-188, REGON: 276 465 720, zwaną w dalszej części Organizatorem.
 2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest określenie zasad udziału w konferencji.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konferencji mogą być przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych będących klientem końcowym produktów prezentowanych na konferencji.
 2. Wstęp uczestników na konferencję możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem https://www.datasolutions.net.pl/oraz otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji, co uważa się za Zgłoszenie Udziału, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu.
 3. Organizator po dokonaniu oceny zgłoszonego uczestnika odpowiednio do ust. 1, zastrzega sobie prawo do odmowy jego udziału w konferencji, przesyłając informację o odmowie udziału w konferencji, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia udziału,na podany przez uczestnika adres e-mail.
 4. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem konferencji.
 5. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji.
 6. Wstęp dla uczestników konferencji jest bezpłatny.
 7. Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line, z zastrzeżeniem ust.3.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania organizatora o braku możliwości uczestniczenia w wydarzeniu na 3 dni przed planowanym dniem konferencji.
 9. Uczestnik we własnym zakresie organizuje i pokrywa koszty dojazdu do miejsca konferencji. Organizator w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez uczestnika kosztów dojazdu.
 10. Organizator zastrzega, iż w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, przysługuje mu uprawnienie do odwołania, skrócenia albo przełożenia konferencji na inny termin lub do innej lokalizacji.

§3 Ochrona danych osobowych

Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z §2 ust. 2 uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 1. Administratorem danych osobowych jest: „ASPEKT” sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Męczenników Oświęcimia 40, 41-922 Radzionków, KRS: 0000122442, NIP: 626-26-87-188, REGON: 276 465 720, adres Administratora stanowi kontakt na jaki należy kierować korespondencję związana z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rejestracji na konferencję oraz organizacja konferencji.
 3. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1. lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji konferencji.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, ponadto nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w przez okres niezbędny do realizacji konferencji i działań związanych z udziałem w konferencji, przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. b. oraz dochodzenia roszczeń lub ochrony praw z tym związanych.
 7. Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konferencji.
 9. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4 Przepisy porządkowe

 1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych obowiązujących w miejscach odbywanych konferencji.
 2. Fotografowanie, filmowanie w miejscu odbywania konferencji uzależnionej jest od uzyskania zgody dysponenta miejscakonferencji.
 3. Materiały udostępniane w ramach konferencji chronione są prawami autorskimi, a ich wykorzystywanie wymaga uprzedniej zgody autora.
 4. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.
 6. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji:
 • osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • osoby zakłócające przebieg konferencji, osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§5 Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

§6 Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.
Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej: https://www.datasolutions.net.pl/
Zebra
Honeywell
Adventech Dlog
Soti
Extreme
ProGlove
Nice label
Datalogic
Printronix Auto ID
51T Charging
Gamber Johnson
RAM Mounts.png

Adres korespondencyjny:
ASPEKT Sp. z o.o.
ul. Męczenników Oświęcimia 40, 41-922 Radzionków

tel. 32 388 08 80
zapytania@aspekt.net.pl

Adres rejestrowy:
ASPEKT Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice

NIP: 6262687188
REGON: 276 465 720
KRS: 0000122442

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy: 272 500,00 PLN

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub potrzebujesz wyceny? Wyślij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.